Skip to main content

  • Sub

Spelrättsbevis

Vissa medlemskategorier omfattas om krav på spelrättsbevis för att kunna nyttja klubbens golfbana. Detta ersatte 2013 det gamla systemet med medlemslån.
För att spelrättsbeviset ska äga sin giltighet måste du varje år betala av årsmötet beslutad årsavgift bestående av medlemsavgift och spelavgift. Om du något år vill vara passiv medlem så kan detta medges under förutsättning att det meddelats i rätt tid (dock senast den 15 november).

Begrepp

Begrepp Definition
Spelrätt Rätten för person eller företag att spela på golfbanan.
Spelrättsbevis Kvitto/bevis på att du äger rätt att nyttja golfbanan mot att du årligen betalar av årsmötet beslutade avgifter
Avgift För spelrättsbevis den avgift du betalar för ett spelrättsbevis
Spelavgift Den del av årsavgiften som du betalar för att få rätt att spela på banan
Medlemsavgift Den del av årsavgiften som du betalar för medlemskapet i golfklubben

I vardagslag pratar man gärna om att du köper en spelrätt.

Detta kan skapa lite förvirring då det är många som har spelrätt på en golfbana förutom de som innehar ett spelrättsbevis. Det kan vara greenfeemedlemmar, juniorer eller andra som av klubben godkänts som medlemmar och får spela. Det kan också vara greenfeegäster och företag som har spelrätt för ett visst tillfälle.

Skattemässigt

Skattemässigt är inte ett spelrättsbevis att betrakta som ett värdepapper. Enligt nuvarande uppgift från Skatteverket räknas det som personlig tillgång och inkomstskattelagens 52: a Kap. är tillämplig. Av detta framgår att om du säljer ett spelrättsbevis och det sammanlagda vinsten av spelrättsbeviset och andra personliga tillgångar du säljer detta år överstiger 50 000 kr ska du betala skatt för vinsten. Om du säljer spelrättsbeviset med förlust får du synonymt heller inte göra avdrag för förlusten då det är en personlig tillgång.

Bestämmelser för innehavare av spelrättsbevis i Linköpings Golfklubb

Spelrättsbevis i Linköpings Golfklubb (nedan kallad klubben) kan förvärvas av fysisk person som beviljats sådant aktivt seniormedlemskap som förutsätter krav på spelrättsbevis. Juridisk person kan förvärva spelrättsbevis. Den som nyttjar spelrättsbevis som ägs av juridisk person måste vara medlem i klubben. Spelrättsbevis behöver, för aktivt medlemskap med krav på innehav, ej förvärvas förrän det år medlem fyller 28 år.

Innehavare av spelrättsbevis är skyldig att till klubben betala beslutade spelavgifter. Undantaget är om innehavaren senast den 31 oktober året innan ansöker om och beviljas passivt medlemskap för kommande år och därmed upplåter spelrättsbeviset till klubben för vidare uthyrning. Vid underlåtelse att meddela ovanstående och om debiterad avgift inte betalats inom 30 dagar efter skriftlig anmodan har klubben rätt att:

– driva in skulden på samma sätt som fordringar i allmänhet drivs in eller

– skriftligen häva spelrättsbevisets giltighet. Därvid är klubben skyldig att betala lösen, efter avräkning av innehavarens skuld på spelavgifter till golfklubben, för spelrättsbevisets värde på hävningsdagen. Värdet fastställs av genomsnittet av de 10 senast genomförda och registrerade försäljningarna av spelrättsbevis. Lösenbeloppet skall betalas inom en månad från den tidpunkt då spelrättsbevisets giltighet hävs.

Innehavare av spelrättsbevis får, utöver vad som ovan nämnts för helt kalenderår – varken kortare eller längre tid – upplåta spelrättsbeviset till fysisk person efter anmälan till klubben på därför avsedd blankett. Den till vilken upplåtelse sker införs i spelrättsregistret, beviljas medlemskap i klubben och betalar beslutade avgifter för hyra av spelrättsbevis till klubben. Ägare av spelrättsbevis måste under hyresperioden ändra sin status till passiv medlem samt betala avgift för passivt medlemskap till klubben. Den till vilken upplåtelse sker

– skall uppvisa en av ägaren undertecknad handling – ”Upplåtelse av spelrättsbevis i Linköpings GK” – som visar att spelrättsbeviset upplåtits och vilket kalenderår upplåtelsen avser.

– får inte vidareupplåta sin rätt.

Överlåtelse av spelrättsbevis ska ske på därför avsedd blankett – ”Överlåtelse av spelrättsbevis i Linköpings GK”. Om spelrättsbevis överlåts och det på överlåtelsedagen finns skuld avseende spelavgifter eller andra avgifter som är hänförliga till spelrätten, riskerar förvärvaren av spelrättsbeviset att detsamma ogiltigförklaras av klubben. Förvärvaren införs inte i spelrättsregistret så länge skulden är obetald.

Spelrättsbevis får återlämnas till klubben utan krav på ersättning. Återlämning senast 31 oktober respektive år medför befrielse av årsavgift för kommande år.

Handlingar för upplåtelse och överlåtelse av spelrättsbevis finns på klubbens hemsida.

Antalet spelrättsbevis som får utges är maximerat till ett av årsmöte fastställt antal